Контакт информации

Со канцеларија во Скопје, покриваме повеќе делови од градот.

Соработуваме со фирми во различни делови и постојани контакти во редовни периоди.

Адреса

Книговодител.
Бел камен 29А, Скопје
Телефон: 2671174
Мобилен: 075 791678
Факс: 2671174
E-mail: mail@knigovoditel.com.mk
Книговодител
  • Законот за вршење сметководствени работи е во сила од 13 февруари 2014 г.
  • Задолжително поднесување Годишни извештаи за персонален данок за 2013 во електронска форма
  • Месечното лично ослободување изнесува 7.276 денари
  • Мечечната бруто плата за МПИН за 2014 изнесува 30.902 денари
  • Задолжително треба да се користат електронските услуги - пријава и одјава на здравствено осигурување преку веб портал
  • Износот за дневница се исплатува 35% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување
  • Највисока основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 185.412,00 денари (6 x 30.902,00)
  • НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување стапката за казнена камата за периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 која изнесува 3,25%
  • Работодавачите кои ќе вработат млади лица до 29 години, евидентирани како невработени, ќе бидат ослободени од плаќање социјални придонеси во првата година

knigovodstvo; knigovoditel; smetkovodstvo; smetkovoditel; книговодител; книговодство; сметководител; сметководство; Skopje; Makedonija; Macedonia; Скопје; Македонија