За нас

Книговодител е основан во 1993 година и е постојано растечко биро за мали и средни фирми и поединци. Нашите клиенти за да ја остварат својата визија, се насочуваме да го унапредиме нивното работењето.

Доверливост

Долгогодишното работење ја потврди нашата определеност за деловна сигурност и тајност во работењето со нашите клиенти.

Професионалност

Тимската работа овозможува да постигнеме широка стручност во областа, со тенденција секој поединец да биде оспособен и за самостојна работа.

Зошто да не одберете нас

Консултирање

Пред да донесат важна одлука, им препорачуваме на клиентите со кои соработуваме да се посоветуваат за одредени поволности и последици кои можат да произлезат. Добивката од донесените одлуки е и наша добивка. Често и фирми, со кои сеуште не сме соработувале, добиваат совети кои претставуваат основа за натамошна соработка.

Институции

Институции со кои се сретнуваме во нашето работење.

  • УЈП
  • АВРМ
  • Државен завод за статистика
  • Министерство за труд и соц.
  • Министерство за економија
  • Фонд за ПИОМ
  • Службен весник
  • Фонд за ЗО
  • Централен регистар РМ